VietSchool APK Download – for prosoft vietnam

nba live mod apk

VietSchool APK is a free app listed in Education Apps. It is very easy to install VietSchool app on your android device.

1. Học sinh và phụ Huynh:
– Xem kết quả học tập (điểm, vi phạm, hạnh kiểm, thống kê)
– Xem thời khóa biểu
– Xem thông báo từ nhà trường
– Xem báo giảng

2. Giáo viên:
– Nhập điểm
– Nhập vi phạm
– Nhập ngày nghỉ
– Nhập nhận xét và xếp loại hạnh kiểm
– Nhắn tin cho giáo viên
– Nhắn tin cho phụ Huynh và học sinh

– Xem báo cáo thống kê
– Xem thời khóa biểu
– Xem thông báo

Download APK(v457)

This article comes from the Internet and does not representthop tv livePosition, please indicate the source for reprinting:https://www.otrland.com/2692/vietschool-apk-download-for-prosoft-vietnam/

ten live sport